ncry.net
当前位置:首页 >> 即组词和既组词 >>

即组词和既组词

既组词 :既然、食既、既往、既望、既而、既是、既济、既后、既乃、肆既即组词 :即兴、立即、即将、即使、即便、当即、即刻、即日、即时、在即、

立即,即刻,即可,即使,即将,既然,既***又***

即使,即时,即使,即使,即便,即将,即事,即刻,即位,即是,即景,即世,即墨,即或,即期,即席,即真,即此,即令,即行,即今,即如,即目,即若,即安,即戎,即叙

“既”的相关组词:既然[jì rán]:表示先提出前提,而后加以推论,常用就、也、还等配搭.既往[jì wǎng]:指已经过去的事情.既而[jì ér]:不久,一会儿,副词. 指上件事情发生后不久.既是[jì shì]:既然是.既旬[jì xún]:终旬.既后[jì hòu]

即使即时即兴即日即便即将即事即刻即位即是即景即世即墨即或即期即席即真即此即令即行即今即如即目即若即安即戎即叙即夜即阼即序即且即速即禽即夕即祚即吉即命即立即早即溜即即即拜即死即用即留即代即政即路即刑即照即忙随即旋即立即赓即在即迅即当即遂即然即赶即不即顿即遽即是即登即离即即即刻即速即目即跟即还即 以上是即的组词 以下是既的组词:既而既然既定既望既往既是既已既济既以既成既朔既尔既月既夕既后既乃既廪既终既灌既立既位既龀既旬既皆既无既食既终既时既罔既蚀既靡既肆既拜既雍既既得利益既成事实

即和既的区别:一、字形不同 “即”右从“耳刀”,“既”右从“无”.二、字音不同 “即”读jí,“既”读jì.三、字义不同1)“即”有多个义项:①作副词,就,便.表示动作发生之快或时间之早.如“招之即来”,“有错即改”,“一触即发”

既:既然即:即将

挑拣 翻拣 分拣 即使 即时 立即 既然 既定 丢弃 抛弃 舍弃

即使ji第二声 既然ji 第四声

即的解释[jí] 1. 就是:知识~力量.2. 当时或当地:~日.~刻.~席.~景.在~.~兴(xìng ).3. 就,便:黎明~起.4. 假如,倘若:~使.~便(biàn ).~或.~令.5. 靠近:不~不离.6. 到,开始从事:~位.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com